Posted on Jätä kommentti

Työsaksan ABC: M wie Mindestlohn

Minimipalkka Saksa

Lakisääteinen minimipalkka on vuonna 2019 9,19 €/tunti. Minimipalkka tuli voimaan Saksassa 1.1.2017 pitkän yhteiskunnallisen keskustelun saattelemana.

Minimipalkka nousee

Lain mukaan minimipalkka määritellään uudelleen kahden vuoden välein. Kesäkuussa 2018 minimipalkkakomitea suositteli minimipalkan nostamista kahdessa vaiheessa. Liittovaltion hallitus seurasi tätä ehdotusta lokakuussa asetuksella. Lakisääteinen minimipalkka nousi 9,19 euroon 1.1.2019 ja nousee 9,35 euroon 1.1.2020 alkaen.

Tietyillä erikseen säädetyillä ajoilla minimipalkka on suurempi, kuin 9,19 €/h. Alakohtaisia minimipalkkoja löytyy täältä: https://www.dgb.de/schwerpunkt/mindestlohn/mindestlohn-2019-was-aendert-sich-in-2019

Lakisääteinen minimipalkka ei koske seuraavia ryhmiä:

  • Alle 18-vuotiaat nuoret, joilla ei ole suoritettua ammatillista koulutusta
  • Ammatillisen koulutuksen puitteissa tehty työ (esim. Ausbildung/oppisopimuskoulutus)
  • Pitkäaikaistyöttömät kuuden ensimmäisen kuukauden aikana työttömyyden päättymisen jälkeen
  • Harjoittelijat iästä riippumatta, jos työharjoittelu on pakollinen koulu- tai korkeakouluopetukseen kuuluva osa opintosuunnitelmaa.
  • Harjoittelijat iästä riippumatta, jos työharjoittelu on vapaaehtoinen, kestää max. kolme kuukautta ja tähtää ”ammatilliseen koulutukseen suuntautumiseen”
  • Teini-ikäiset, jotka tarvitsevat työharjottelun osallistuakseen työvoimakoulutukseen tai ammattikoulutukseen.

 

Posted on Jätä kommentti

Työsaksan ABC: L wie Leiharbeit

vuokratyö Saksa

Leiharbeit eli vuokratyö on työsuhdemuoto, josta voidaan käyttää myös nimitystä Zeitarbeit, Personalleasing tai Arbeitnehmerüberlassung. Leiharbeitista on kyse silloin, kun Työnantaja (Verleiher) sopii työntekijän (Leiharbeitnehmer) palkanmaksusta kolmannen osapuolen (Entleiher) kanssa. Vuokraajafirma on lain edessä tällöin työnantaja, vaikka itse työ suoritetaan muualla.

Vuonna 2017 2,8 prosenttia Saksan työvoimasta oli vuokratyöläisiä. Tietyillä aloilla, kuten metalli- ja varastotyö tai postitus vuokratyöläisiä oli jopa 15% kaikista työllisistä. Vuokratyöläisten osuus työvoimasta kasvaa edelleen.

Vuokratyövoiman avulla firma voi hoitaa esimerkiksi sesonkiaikojen lisätyöt kustannustehokkaasti palkkaamatta omaa työvoimaa tai paikata vaikkapa sairaspoissaolojen aiheuttaman äkillisen miehistövajeen.

Saksassa oli vuoteen 2017 tavallista, että suuret yritykset käyttivät vuokratyövoimaa vuosikausia omien työntekijöiden rinnalla. Vuokratyöntekijät saattoivat käytännössä tehdä samaa työtä kuin ”oma väki”, mutta saivat pienempää palkkaa, kuin (usein kalliisiin, ammattiyhdistysten neuvottelemiin tariffeihin sidotut) kollegansa.

Vuonna 2017 lainsäädäntöä muutettiin siten, että kymmenennestä työskentelykuukaudesta alkaen vuokratyöntekijän tulisi saada samaa palkkaa kuin samaa työtä tekevät kollegansa. Firmat eivät myöskään saa työllistää samaa vuokratyöntekijää yli 18 kuukautta putkeen. Lainsäädännön tarkoituksena on parantaa vuokratyöläisten asemaa ja sen toteutumista valvoo Bundesagentur der Arbeit.

Posted on Jätä kommentti

Työsaksan ABC: K wie Kurzarbeit

Kurzarbeit - Saksan mallissa työaikaa voidaan lyhentää

Kurzarbeit-lainsäädännön (§ 96 Abs. 4 Nr. 1 SGB III) puitteissa yrityksen on mahdollista vähentää työntekijöiden säännöllistä työaikaa, kun yrityksessä on (yllättäen) merkittävästi tavallista vähemmän työtä. Kurzarbeit-järjestelmässä työntekijä tekee -yleensä irtisanomisen sijasta –  lyhyempää työpäivää ja hänelle maksetaan pienempää palkkaa. Kurzarbeit on yksi keskeinen osa nk. ”Saksan mallia”, jolla maan talous on saatu nousuun ja työttömyys laskuun.

Työajan lyhennystä voidaan soveltaa kaikkiin tai vain osaan yhtiön työntekijöistä. Ne, joita säädös koskee, työskentelevät vähemmän tai eivät lainkaan lyhyen ajan ja saavat vastaavasti vähemmän palkkaa.

Kurzarbeit on tehokas säästökeino yrityksille esim. tilanteessa, jossa suuri kauppa peruuntuu. Lisäksi työnantajat saavat verohelpotuksia.

Kurzarbeitergeld – korvaus ansionmenetyksestä

Yrityksen pitää anoa Kurzarbeit-menettelyä ja siihen liittyvää korvausta paikallisen työvoimatoimiston kautta ja ehdot säädöksen soveltamista varten ovat tiukat. Tavallisissa kausiluontoisissa vaihteluissa Kurzarbeitin ehdot eivät aina täyty.

Lyhennetyn työajan aikoina korvausta (Kurzarbeitergeld) voidaan myöntää kolmeen tarkoitukseen:

  • Konjunkturelles Kurzarbeitergeld – kun työnantaja ei pysty tarjoamaan työtä lyhytaikaisesti, esim. menettäessään suuren asiakkaan.

  • Saison-Kurzarbeitergeld (aikaisemmin: Schlechtwettergeld) on korvaus kausityötä tekeville, esim. rakennusalan työntekijöille.

  • Transferkurzarbeitergeld on suunnattu työntekijöille, jotka ovat menettäneet tai menettämässä työnsä kokonaan yrityksen uudelleenorganisoinnin seurauksena. Se mahdollistaa keskittymisen uuden työn etsintään.

Myös työntekijä hakee tukea työvoimatoimiston kautta. Valtio maksaa työpäivän lyhennyksestä koituvasta ansionmenetyksestä tällä tavoin noin kaksi kolmasosaa takaisin. (67% lapsiperheille ja 60% muille). Maksua jatketaan yleensä korkeintaan 6 kk, mutta poikkeustapauksissa jopa 24 kk:n ajan.

Posted on Jätä kommentti

Työsaksan ABC: J wie Jahresarbeitszeit

Vuosityöaika - Jahresarbeitszeit

”Vuosittainen työaika” eli Jahresarbeitszeit on joustava työaikamalli, jonka avulla lasketaan työntekijöiden työtunnit vuotta kohden. Vuosittaista työaikaa tarjotaan yleensä vuorotyöläisille. Työnantajan kannalta on edullista, että työtä tehdään enemmän silloin kun sitä on ja vähemmän, kun sitä ei ole. Näin säästetään esim. ylityökustannuksissa.

Vuosityöajasta voidaan neuvotella esim. työehtosopimusneuvotteluissa tai työsopimuksilla, jotka määrittelevät vuosityöajan. Lainsäädäntöä aiheesta ei ole.

Vuosittaista työaikaa koskeva tili (Jahresarbeitszeitkonto) koostuu yleensä kahdesta erillisestä kirjanpidosta, plus- ja miinustileistä. Plus-tilille voidaan luoda aikaluotto, jonka voi ansaita esim. ylitöitä tekemällä tai päivystämällä. Tehtyjä työtunteja voi yleensä käyttää vapaaseen vain sovittuina aikoihin tai loma-ajankohtina.

Palkka maksetaan tavallisesti kuukausittain riippumatta siinä kuussa tehdyistä työtunneista.

Ennen vuosityöaikasopimuksen sopimista kannattaa tutustua tarkasti sopimuksen ehtoihin.

Posted on Jätä kommentti

Työsaksan ABC: I wie Insolvenz

Työsaksan ABC I wie Insolvenz - konkurssi

Insolvenz on suomeksi konkurssi, eli tila, jossa yritys on pysyvästi kyvytön maksamaan velkojaan. Yritys on tällöin maksukyvytön eli insolvent. Maksukyvyttömyysmenettelyn (Insolvenzverfahren – suomeksi yleensä velkasaneeraus) tavoite on jakaa käytettävissä olevat varat velkojille mahdollisimman tasaisesti.

Kun konkurssiprosessi aloitetaan, tuomioistuimen nimeämä valvoja saa oikeuden päättää velallisen omaisuudesta maksujen toteuttamiseksi. Jos velkojat sopivat maksusuunnitelmasta, yhtiö voidaan myös järjestellä uudelleen.

Privatinsolvenz – henkilökohtainen konkurssi

Termi Privatinsolvenz (vrt. henkilökohtainen konkurssi) viittaa puolestaa luonnollisen henkilön maksukyvyttömyyteen. Tässä tapauksessa Saksassa voidaan toteuttaa velkasaneeraus, jossa henkilö – vuosien prosessin jälkeen – vapautetaan lopuista veloistaan.

Työnteon jatkaminen on yksi edellytyksistä päästä velkasaneeraukseen. Henkilö velvoitetaan myös etsimään (kaikkea) mahdollista työtä, mikäli hän on työtön velkasaneerauksen alkaessa.

Myös henkilökohtaisen konkurssin aikana tuomioistuin nimeää valvojan. Tämä saa täyden käsityksen ja täyden valtuuden hoitaa velkasaneerattavan omaisuutta.

Jos olet Saksassa ja velat uhkaavat kasautua, kannattaa etsiä apua Finanzberaterilta. Myös oma Steuerberater voi olla ensimmäinen osoite, josta kysyä neuvoa.

Posted on Jätä kommentti

Työsaksan ABC: H wie Hartz IV

hartz IV Saksa

Hartz IV on työttömyyskorvaus, jota nauttivat työkykyiset henkilöt, jotka eivät ole oikeutettuja ansiosidonnaiseen työttömyyskorvaukseen. Joskus tuesta kuulee myös käytettävän nimitystä, alg II (Arbeitslosengeld ii). Tuen suuruus vuonna 2017 on kuukaudessa elämäntilanteesta riippuen 368 € (parisuhteessa) ja 409 € (yksinasuva/yksinhuoltaja). Tämän lisäksi maksetaan saajan vuokra (Kaltmiete) ja vuokran sivukustannukset sekä lämmitys, sosiaalimaksut ja sairausvakuutus. Tuen tavoite on taata ihmisarvoinen elämä.

Hartz IV ei kuitenkaan ole vastikkeeton ja sitä voidaan lyhentää, mikäli sen ehdot eivät täyty. Tukea voi saada, jos ei ole omaisuutta ja myös puoliso on pienituloinen tai vailla tuloja.

Tukea nauttivat asioivat kunnan tai kaupungin ylläpitämässä Jobcenterissä.

Hartz IV on ollut kiistelty ja sitä on pidetty liian alhaisena aina siitä lähtien, kun se ajettiin läpi vuonna 2004. Hartz IV:llä korvattiin aiempi pitkäaikaistyöttömien korvaus ja toimeentulotuki, ja uusi tuki jäi keskimäärin selvästi aikaisempaa pienemmäksi.

Ennen Hartz IV-tuelle ”tippumista” jokainen, jolla on kirjat Saksassa ja joka on ollut viimeisen kahden vuoden aikana yhteensä 12 kuukautta töissä (viimeiseksi Saksassa) on oikeutettu kuuden kuukauden ansiosidonnaiseen työttömyyskorvaukseen (Arbeitlosengeld I, ALG1). Jos on ollut töissä 24 kuukautta, ansiosidonnaista korvausta voi saada 12 kuukauden ajan. Yli 50-vuotiaat voivat saada korvausta 24 kk.

Lisätietoja:

Lue täältä mitä kannattaa tehdä, jos olet työttömänä Saksassa.

Tietoa ja lomakkeita saksaksi: http://www.hartziv.org

Posted on Jätä kommentti

Työsaksan ABC: G wie Geselle

Työsaksan ABC: Geselle

Geselle (tai naisesta Gesellin) eli kisälli on käsityöläinen, joka on suorittanut ammattikoulutuksen ja suorittanut hyväksytysti käsityökamarin kisällikokeen ja saanut nk. kisällin todistuksen. Geselle-sana on johdettu muinaisyläsaksan sanasta gisello eli ”kanssa-asuja”.  Saksan palkka-, sosiaali- ja työlain mukaan kisällin tutkinto vastaa alan ammattikoulutusta.

Geselle / kisälli
Kisällin perinteisen puvun erottaa helposti katukuvasta. Kuva: Wikimedia

Keskiajan lopulta alkaen oli tavallista, että nuoret kisällit kiersivät loppukokeen jälkeen useita vuosia maata keräten työkokemusta erilaisista käsityöyrityksistä ja syvensivät samalla teknistä ja kaupallista osaamistaan. ”Vaellusvuodet” olivat aina 1800-luvulle asti edellytys kisällin tutkintoa korkeampiarvoiseen mestarin tutkintoon (Meister). Nykyään kisällien ”vaellusvuodet” eivät ole enää pakollisia, mutta monet nuoret viljelevät edelleen tätä perinnettä.

 

Posted on Jätä kommentti

F wie Frauenquote

Työpaikka Saksassa: F wie Frauenquote

Frauenquote eli naiskiintiö tai yleisemmin sukupuolikiintiö (Geschlechterquote tai Genderquote) on nimitys tietyn työpaikan, komitean, johtoryhmän tai organisaation työ- tai hallituspaikkojen jaksamiselle sukupuolen perusteella. Naiskiintiöiden tavoite on asettaa naiset ja miehet tasa-arvoiseen asemaan yhteiskunnassa, politiikassa ja taloudessa.

Saksassa naiskiintiöt ovat olleet ajankohtaisia aina 1980-luvulta lähtien ja noudattelevat suurilta osin eurooppalaista trendiä.

Das Gesetz für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an Führungspositionen (FüPoG)

Naiskiintiöt puhuttivat Saksassa erityisesti muutama vuosi sitten. 2015 ajettiin Saksan Bundestagissa läpi naiskiintiö yritysten hallintoneuvostoissa (Aufsichtsrat). Päätöksellä pyrittiin edistämään naisten pääsyä pörssiyhtiöiden hallituspaikoille. Tällöin päätettiin, että vuodesta 2016 tiettyjen suuryritysten hallintoneuvostoissa tulee olla vähintään 30% naisia. Laki koskee noin sataa suurta pörssiyritystä ja vain uudelleen ”miehitettäviä” paikkoja. Tämän vuoden (2017) tietojen mukaan laki on myös toiminut: Avoimiin toimiin on järjestäin valittu naisia.

Lain toinen osa pyrkii sitouttamaan yrityksiä naiskiintiöihin. Sen mukaan pörssinoteerattujen yritysten on luotava yrityskohtaiset tavoitteet lisätä naisten osuutta johtoryhmässä, hallintoneuvostossa ja ylimmissä johtoportaissa ja raportoitava näiden tavoitteiden toteutumisesta julkisesti. Laki koskee n. 3500 keskisuurta yritystä. Tämä lainosa ei ole tuottanut toivottavaa tulosta ja naisten osuus yritysten johtoryhmissä on edelleen n. 6% (2017).

Lisätietoja saksaksi: Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend

Posted on Jätä kommentti

Työelämän ABC: E wie Eltenzeit

Työpaikka Saksassa Elternzeit

”Elternzeit” eli vanhempainvapaa on (työnantajan puolesta palkaton) loma, jota äidit ja isät voivat hakea lapsen elämän kolmen ensimmäisen vuoden aikana. Vanhemmilla on siis mahdollisuus jäädä pois työelämästä kolmeksi vuodeksi – kokonaan tai osapäiväisesti – ja keskittyäkseen lastenhoitoon ja kasvatukseen. Tämän jälkeen alkuperäinen työsuhde jatkuu ja vanhemmalla on oikeus palkata vanhaan toimeensa. Lisäksi hän nauttii erityistä irtisanomissuojaa vanhempainvapaan keston ajan. Vanhempainvapaan oikeusperuste on Elternzeitgesetz (BEE).

Elternzeitin aikana voi myös anoa ”Elterngeldiä”, jota voi saada 12 kk / lapsi tai yhteensä 14 kk jos molemmat vanhemmat pitävät vanhenpainvapaata. Elterngeldin voi myös jakaa 24 kk:lle. (Tästä lisää joskus toiste…)

Kuka on oikeutettu vanhempainvapaaseen?

Lapsi, jonka hoitoon ”Elternzeit” haetaan, voi olla biologinen -, adoptio- tai perheeseen sijoitettu lapsi. Jopa isovanhemmat, sisarukset, tädit tai sedät voivat hakea vanhempainlomaa, jos he hoitavat läheistä lasta, jota vanhemmat eivät voi hoitaa kotona. Myös osa-aikaisesti tai esim. 400-euro-jobissa (Minijob) työskentelevä työntekijä on oikeutettu vanhempainvapaaseen. Sama koskee tilapäisiä työntekijöitä. Vanhempainvapaa ei kuitenkaan lykkää määräaikaista työsuhdetta. Eli jos tilapäinen työsuhde päättyy vapaan aikana, vanhemmalla ei ole automaattisesti oikeutta palata samaan toimeen.

Äitiysloma (”Mutterschutz”, 8 vko syntymästä) lasketaan osaksi ensimmäistä vanhempainvapaata. Mutterschutz-periodin jälkeen pariskunta voi jakaa keskenään vapaan haluamallaan tavalla ja olla lomalla vuorotellen tai samanaikaisesti.

Milloin vanhempainvapaata tulee anoa?

Vanhempainvapaa-anomus on annettava työnantajalle viimeistään seitsemän viikkoa ennen haluttua aloituspäivää. Jos vapaata haetaan heti Nutterschutzin perään, hakemus laitetaan lapsen synnyttyä. Käytännössä asia kannattaa puhua työnantajan kanssa jo aiemmin läpi, jotta työnantajalla on mahdollisuus varautua muutokseen esim. etsimällä sijaista. Kirjallisen hakemuksen avulla määritellään ajanjakso, esim. 1 tai 2 vuotta, jonka aikana vanhempi ei työskentele. Kolmannen vanhenpainvuoden  käytöstä voi päättää myöhemmin.

Osa kolmivuotisesta vanhempainvapaasta, enintään 12 kuukautta, voidaan siirtää lapsen kahdeksanteen syntymäpäivän asti työnantajan suostumuksella. Monet lyhentävät työaikaansa esim. lapsen ensimmäisen kouluvuoden aikana. Kolmannen vanhempainvuoden ”siirtäminen” kokonaan tai osittain myöhemmäksi edellyttää kuitenkin työnantajan suostumusta.

Työskentely vanhempainvapaan aikana

Vanhempainloman aikana voi työskennellä jopa 30 tuntia viikossa. Tähänkin pätee 7 viikon anomisaika. Vanheimpainvapaan aikana voi myös työskennellä osa-aikaisesti toisen työnantajan palveluksessa. Tässä tapauksessa vakituista työnantajaa on kuitenkin informoitava työsuhteesta ja tällä on oikeus kieltää työ, mikäli siitä syntyy interessikonflikti (esim. työ kilpailijalla). Tehtävään työhön liittyy myös muita rajoituksia.

Infoja englanniksi: http://www.howtogermany.com/pages/parental_allowance.html

 

Posted on Jätä kommentti

Työsaksan ABC: D wie duales Studium

Duales Studium√

„Duales Studium“ on yhdistelmä käytännön työtä yrityksessä ja teoreettiisia opintoja yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa. 1980-luvulta lähtien tarjolla ollut opintomuoto yhdistää toisaalta oppisopimuskoulutuksen ja toisaalta myös harjoittelija-systeemin elementtejä korkeakoulutukseen.

Koulutus tapahtuu yliopistossa/ammattikorkeakoulussa, erityisessä tarkoitusta varten perustetuissa korkeakouluissa (duale Hochschule) tai ammattiakatemiassa (Berufsakademie). Käytäntö ja teoria vuorottelevat yleensä säännöllisesti rytmissä. Opintoja voidaan suorittaa erilaisissa jaksoissa, esim. Iltaisin/ 5 pv läsnäolojakso kuukaudessa tai vaikkapa 1-2 opintopäivää viikossa. Opinnoista maksetaan harjoittelijan palkkaa vastaava palkka (noin 400-1200 €).

Koulutusohjelma päättyy yleensä alempaan korkeakoulututkintoon (Bachelor/kandi), mutta nykyään on tarjolla myös lukuisia käytännön ja opiskelun yhdistäviä maisteriohjelmia. https://www.wegweiser-duales-studium.de/dualer-master/#duale-master-studiengaenge.

Varsinkin suuremmat saksalaisyritykset tarjoavat usein mahdollisuuksia „tuplaopintoihin“ saadakseen itselleen räätälöityä työvoimaa. Koulutus onkin erittäin yritysvetoista, eli työpaikat kantavat osan sekä opintojen rahoituksesta että opetusvastuusta.

Avoimia paikkoja löytyy täältä: https://www.wegweiser-duales-studium.de/freie-studienplaetze/ Muutenkin sivusto kannattaa lukea läpi, jos tämä opiskelumuoto kiinnostaa.